Postopek

Vrtec vpisuje in sprejema novince v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
VPIS OTROK NOVINCEV za šolsko leto 2022/2023 je končan. Potekal je od 28. februarja do 11. marca 2022 v enoti Luna, Ljubljanska cesta 48, Celje (zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije) – pisarna svetovalne delavke Sanje Slapar.
Vloga za vpis je na voljo na spletni strani (tukaj) in na upravi vrtca.

Po končanem vpisu je Komisija za sprejem otrok v vrtec pregledala in točkovala prispele vloge ter oblikovala prednostni vrstni red.
Starši so bili o sprejemu / nesprejemu obveščeni in povabljeni k podpisu pogodbe. Rok za oddajo pogodbe je 3. 6. 2022. 

Seznam sprejetih otrok                                    seznam nesprejetih otrok (čakalni seznam)

Vrtec v začetku novega šolskega leta sprejme novince, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec s septembrom tekočega leta. Ostale otroke sprejema, ko izpolnijo z zakonom določen starostni pogoj za vstop v vrtec in če ima vrtec še prosta mesta v že oblikovanih oddelkih po LDN.

Otroke, ki niso bili sprejeti, ker ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v vrtec oz. jih bodo izpolnili med šolskim letom, bomo lahko sprejemali med šolskim letom po prednostnem vrstnem redu na morebitna prosta mesta.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravic do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Pogoj za vključitev otroka je tudi cepljenje po obveznem programu – razen v primeru, da za necepljenje obstaja medicinski razlog.

Sprejeli smo tudi vse otroke, katerih starši so izkazali interes za prestavitev otroka iz sosednjega javnega vrtca v našega.

Vloge za vpis, ki prispejo po roku javnega vpisa, se obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bi morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom. Pri vključitvi imajo prednost otroci, ki so na čakalnem seznamu vrtca oz. centralnem čakalnem seznamu (kjer so združeni čakalni seznami vseh treh javnih vrtcev v MO Celje).

Izpis iz vrtca

V skladu z določili XI. člena pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši izpišete otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca. Izpisnico lahko prinesete osebno, pošljete po klasični pošti ali skenirano po e-pošti.

Veselimo se sodelovanja z vami.