Sklep o določitvi cen

Izvleček sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MO Celje

Mestni svet MO Celje je na 18. dopisni seji, od 19. 5. 2022 do vključno 23. 5. 2022, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev MO Celje (Uradni list RS, št. 74/2022)

Cene dnevnih 6 do 9-urnih programov s tremi obroki prehrane mesečno na otroka od 1. 6. 2022:

 
Prvo starostno obdobje (od 1-3 let)

539,81 €

Drugo starostno obdobje (od 4 let do vstopa v šolo)

393,21 €

Kombinirani oddelki in oddelki od 3-4 let

425,72 €

Staršem otrok, za katere je MO Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se zgoraj navedene cene dodatno znižajo:

  • za oddelke prvega starostnega obdobja za 6,8 %
  • za oddelke drugega starostnega obdobja za 3,46 %
  • za starostno kombinirane oddelke za 3,27 %.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

Prehrana

V celodnevnih in poldnevnih programih znaša mesečni strošek živil za otroka 42,39 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil (upoštevajoč dohodkovni razred) za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti.

Bolniška odsotnost

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni, vendar ne več kot 40 koledarskih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila vrtcu, v celoti oproščeni plačila. V primeru, da zdravstveni, razlogi zaradi katerih otrok ni zmožen obiskovati vrtca, trajajo dlje, dodatno oprostitev plačila nad 40 in največ 90 dni, starši  uveljavijo s pisno vlogo, ki jo oddajo na pristojni oddelek MO Celje. Dodatna oprostitev plačila velja tudi za drugega otroka v delu, katerega sofinancira starš.

To določilo velja samo za starše otrok, za katere je MO Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.

Počitniška rezervacija

Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 50 % njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Obrazec za rezervacijo počitniške odsotnosti lahko starši dobijo pri vzgojiteljici svojega otroka, na naši spletni strani ali na upravi vrtca.
Rezervacija počitniške odsotnosti je možna tudi po e-pošti.

To določilo velja samo za starše otrok, za katere je MO Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Opozorilo

Dodatno znižanje cen programov, uveljavljanje rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otroka in med mesečni izpisi veljajo, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa navedena dodatna znižanja in ugodnosti veljajo samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
V primeru, da se za otroke plačilo vrtca sofinancira iz državnega proračuna, se dodatna znižanja in ugodnosti ne upoštevajo.

Veljavnost

Vsa navedena določila se začno uporabljati od 1. 6. 2022.

Cena podaljšanega bivanja v vrtcu  

  • V primeru neopravičene zamude po otroka ( po poslovnem času enote) se staršem zaračuna dodatno plačilo v vrednosti 8,30 EUR za vsako začeto uro zamude.
  • v primeru zamudne ure za otroke, ki so v vrtcu med poslovalnim časom enote prisotni več kot 9 ur brez soglasja ravnatelja, se staršem zaračuna dodatno plačilo, in sicer: za otroke v oddelkih 1. starostnega obdobja 2.40 EUR, za otroke v oddelkih 2. starostnega obdobja 1,70 EUR.
  • Starši, ki imajo službene obveznosti v kraju, ki je prometno bolj oddaljen, lahko z ustreznimi dokazili (potrdilo o zaposlitvi …) pisno zaprosijo za podaljšano bivanje otroka v vrtcu. Če starši prinesejo pisno vlogo za dokazili, so opravičeni dodatnega plačila zaradi zamude.                                                 
 Velja od 1. 12. 2021 dalje.